PL

+48 71 799 50 00

BOK@TAX-POL.PL

LOGOWANIE

Kto może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem?

Prawo do rozliczenia się z dzieckiem ma osoba wychowująca je samotnie, którym może być nie tylko rodzic, ale również opiekun prawny. Chodzi tu przede wszystkim o rodziców po rozwodzie, którzy żyją w separacji orzeczonej przez sąd, wdowy i wdowców, czy osoby samotne, które samodzielnie utrzymują i wychowują dziecko. Prawo to uzyskuje także rodzina w której jeden z rodziców został pozbawiony praw rodzicielskich, bądź przebywa w więzieniu. Zeznanie za rok 2021 będzie ostatnim, w którym rodzice samotni będą mogli skorzystać z tej preferencji wspólnego rozliczania się z dzieckiem, gdyż zgodnie z Polskim Ładem, który został przyjęty 1 października 2021 roku rodzice nie tylko samotni będą mogli odliczyć od podatku kwotę 1500 złotych. Poza tym warunkiem uzyskania zwrotu z podatku jest posiadanie:

  • dziecka niepełnoletniego, przebywającego pod opieką opiekuna prawnego lub rodzica,
  • dziecka bez względu na wiek, pobierającego rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny,
  • dziecka, które kontynuuje naukę i nie ukończyło 25 roku życia, przy czym jeśli posiada dochody nie mogą one przekroczyć 3089 złotych bez renty rodzinnej, której nie wlicza się do tej kwoty. 

Kto korzysta się z ulgi prorodzinnej?

Preferencja dla rodziców samotnie wychowujących dziecko często nie jest tym samym, co ulga prorodzinna. Skorzystanie z możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem nie wyklucza skorzystania z ulgi prorodzinnej po spełnieniu wymagań, jakie stawia się w tego rodzaju preferencji. Wysokość ulgi prorodzinnej jest uzależniona od liczby wychowywanych dzieci, co nie ma znaczenia przy wspólnym rozliczeniu się z dzieckiem. Tu najistotniejszą kwestią są dochody rodzica lub prawnego opiekuna. 

Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku podjęcia pracy przez dziecko?

Studenci w celu odciążenia budżetów domowych, a także zdobycia doświadczenia podejmują pracę w okresie wakacji. Jednak muszą się liczyć z tym, że jeśli zarobią powyżej 3089 złotych w ciągu roku, to rodzice stracą prawo do ulgi prorodzinnej, która przysługuje na dzieci pełnoletnie, kontynuujące naukę do ukończenia przez nie 25 roku życia. 

Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku podjęcia przez dziecko pracy poza granicami kraju?

Dochody dziecka w ciągu roku nie mogą przekroczyć 3089 złotych również wtedy, gdy podjęło ono pracę sezonową poza granicami kraju. Dotyczy to również sytuacji, kiedy dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce zgodnie z obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania. Bez względu na to gdzie dziecko uzyskało dochody, w kraju czy za granicą, oraz czy w stosunku do niego ma zastosowanie metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu, jeśli jego dochód przekroczył 3089 złotych rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Te same przepisy dotyczą także samotnych rodziców. Jeśli dziecko przekroczy wyżej wymienioną kwotę, to samotny rodzic straci możliwość wspólnego z dzieckiem rozliczania dochodów i ulgi prorodzinnej. Niezwykle istotną kwestią przy zachowaniu przez rodziców ulgi prorodzinnej jest to, że dziecko nie może mieć dochodów, które są rozliczane stawką liniową 19 %, podatkiem tonażowym , a także ryczałtem. Rodzice nie stracą ulgi prorodzinnej tylko w przypadku ryczałtu od przychodów z wynajmu nieruchomości. 

Rozliczanie się wspólnie z dzieckiem po rozwodzie

Rodzice po rozwodzie mogą zgodnie z decyzją sądu obydwoje sprawować władzę rodzicielską na dzieckiem. Sąd może również przyznać władzę rodzicielską jednemu rodzicowi, ograniczając z kolei drugiemu z nich. Jeśli rodzic rozlicza się jak osoba samotnie wychowująca dziecko, to musi udowodnić, że sprawuje stałą i samodzielną opiekę wychowawczą nad dzieckiem, polegającą na zamieszkiwaniu wspólnie z nim, utrzymaniu, a także to, że uczęszcza ono do szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania. Jeśli sąd przyznał władzę rodzicielską jednemu z rodziców, to tylko ten sprawujący ciągłą opiekę nad dzieckiem może skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia. Ulga przysługuje obojgu rodzicom tylko wtedy, gdy każde z nich wychowuje samotnie jedno ze wspólnych dzieci.Bez kategorii

Powrót do listy